Algemene  voorwaarden

Algemene voorwaarden Joy of Yoga

Artikel 1. Definities.
In dit reglement wordt gesproken over o.a. abonnementen, strippenkaarten en cursisten. Deze woorden worden gebruikt als synoniem voor o.a. gebruiksrecht en medegebruikers. Waar in dit reglement gesproken wordt over Joy of Yoga wordt specifiek bedoeld Joy of Yoga, Oude Liesselseweg 16, 5751 WP Deurne,  ingeschreven bij de K.V.K. te Eindhoven onder nr.17263510.

Artikel 2.Toepasselijkheid.
Alle cursisten ontvangen een exemplaar van deze voorwaarden bij inschrijving via mail ter inzage. Cursisten van Joy of Yoga verklaren bij de aankoop van een abonnement of strippenkaart de daaraan verbonden voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. Joy of Yoga is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en/ of aan te vullen binnen alle redelijkheid. 

Artikel 3. Het abonnement.
Een abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een Yoga abonnement wordt afgesloten voor een minimale periode van 2 aaneengesloten kalendermaanden en wordt daarna automatisch stilzwijgend omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Een Zenmeditatie abonnement wordt afgesloten voor 3 kalendermaanden of zolang de introductiecursus duurt. 

a. Opzegtermijn. 
Beëindiging van een abonnement is alleen geldig per mail of via yogibit. De opzegtermijn is 1 volledige kalendermaand, ingaande op de dag van de volgende maand. Het abonnement eindigt dus altijd op de laatste dag van de volgende maand. Hierin wordt geen uitzondering gemaakt. Het yoga-abonnement kan worden beëindigd na de eerste vaste periode van 2 kalendermaanden, het zen-abonnement na3 kalendermaanden. Daarna iedere daaropvolgende maand. Indien de cursist niet opzegt volgens de voorgeschreven wijze, blijft de betalingsverplichting doorlopen, ook als de cursist geen gebruik maakt de lessen. Wijzigingen van abonnementsvorm ( 1x, 2x of onbeperkt) kunnen tot en met de 24e van de maand worden doorgegeven.  
Er wordt in geen enkel geval restitutie verleent bij het niet bijwonen van de lessen met terugwerkende kracht. Het is te allen tijde verboden om lesgeld te storneren als daar geen rechtmatige reden voor is. Ook als de cursist geen gebruik heeft gemaakt van de lessen blijft de opzegprocedure en termijn en deze algemene voorwaarden van kracht. Continuïteit van het bijwonen van de lessen en het gebruik van het abonnement of strippenkaart, als ook communicatie met Joy of Yoga hierover is de verantwoordelijkheid van de cursist. Bij onterechte stornering door de cursist ingezet zal Joy of Yoga  een vordering ter incasso uit handen geven en komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijkse kosten voor rekening van de niet rechtmatig handelende cursist.

b. Betalingsvoorwaarden.
Abonnementsgelden worden voldaan in maandelijkse termijnen middels een automatische incassomachtiging, waarbij afschrijving op de eerste van de betreffende maand vooraf plaatsvindt. Indien het niet mogelijk is het verschuldigde bedrag te innen, dan heeft Joy of Yoga het recht om kosten in rekening te brengen. Indien Joy of Yoga een vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijkse kosten voor rekening van de in gebreke zijnde cursist.

c. Tarief.
Joy of Yoga behoudt zich het recht voor om abonnementstarieven tussentijds binnen alle redelijkheid aan te passen. De cursist wordt hierover minimaal 1 kalender maand van te voren geïnformeerd.

d. Gemiste lessen.
Tijdens jaarlijks geplande vakantieweken en tijdens nationale feestdagen is de studio dicht. Het maandelijkse abonnementsgeld is een gemiddeld bedrag over het 52 weken per jaar. Dit houdt in dat als de studio gesloten is wegens vakantie dit vaste maandelijkse bedrag doorloopt. De sluitingsweken zijn hierin reeds verdisconteerd.
Planning en afmelden van lessen gebeurt door de cursist via yogibit. De cursist is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in deelname van de lessen. Een les die niet gevolgd is kan worden ingehaald op basis van beschikbaarheid zolang het abonnement loopt. Er wordt geen financiële of andere regeling getroffen voor lessen die ingepland zijn, maar waaraan achteraf niet is deelgenomen en geen afmelding via yogibit heeft plaatsgevonden. Bij einde abonnement vervallen alle eventuele resterende inhaallessen. Bij vaste les reserving geldt: Als de cursist zich binnen 13 weken drie keer niet afmeld via yogibit vervalt de vaste plaats in de les voor een jaar.

e. Verandering abonnementsvorm. 
Verandering van abonnementsvorm dient per mail te gebeuren 5 werkdagen voor de eerstvolgende incasso. Bij omzetting van een onbeperkt abonnement naar een 1 x week abonnement vervallen alle niet gevolgde lessen. Yoga- en Zenabonnementen staan los van elkaar. 

f. Stopzetten abonnement en aanschaffing daarna van strippenkaart.
Indien de cursist het abonnement wil beeindigen en daarna een strippenkaart wil aanschaffen dan kan dat. Het abonnement kan dan volgens de normale opzegprocedure worden beeindigd. En dan kan de strippenkaart direct daarna worden aangeschaft. Dan vervallen alle resterende lessen van het abonnement omdat dit abonnement volledig wordt beëindigd volgens de normale opzegprocedure. Zie artikel 3a. De lessen kunnen daarom niet meer gevolgd  of gebruikt worden na de beeindiging van het abonnement. Een strippenkaart is een apart product wat automatisch stopt na de hoeveelheid lessen die daarvoor staan of de periode die daarvoor staat. Dit staat los van een maandabonnement.

Artikel 4. Strippenkaart. 
Deze is gekoppeld aan één persoon en niet overdraagbaar aan of deelbaar met andere personen. Geeft toegang aan 10 lessen naar keuze in te plannen via yogibit. De geldigheidstermijn eindigt automatisch na 6 maanden of na 10 lessen. Eventuele resterende lessen vervallen na 6 maanden. Er wordt geen restitutie verleent van lessen die niet opgemaakt zijn binnen deze 6 maanden ongeacht de reden. Als de cursist na de geldigheidstermijn van een strippenkaart een doorlopend abonnement wil aanschaffen dan kunnen eventueel resterende lessen niet mee worden overgeheveld naar de periode van het abonnement. 

Artikel 5. Ziekte / blessure / zwangerschap.
Indien de cursist door een gezondheidskwestie tijdelijk niet kan deelnemen aan de lessen kan in overleg en ter beoordeling van Joy of Yoga het abonnement of strippenkaart maximaal 2 maanden uitgesteld worden. De melding hiervoor vindt plaats door de cursist en is geheel de verantwoordelijkheid van de cursist. De melding dient vooraf, minimaal 5 dagen vóór de eerstvolgende incasso, per mail te gebeuren. Dit kan niet met terugwerkende kracht en er wordt geen restitutie verleent achteraf. Bij een abonnement is de vooruitbetaalde maand voor rekening van de cursist. Als de cursist wil opzeggen tijdens deze uitstelperiode dan is de normale opzegprocedure van kracht; de opzegtermijn gaat in ná de uitstelperiode. Als de cursist het abonnement moet stoppen op advies van een arts/therapeut, ivm langdurige of blijvende ziekte/blessure of ivm zwangerschap dan wordt de normale opzegtermijn gehanteerd. Als de strippenkaart termijn is verlengt en de cursist alsnog niet meer kan deelnemen aan de lessen, dan vervallen alle lessen en er wordt geen restitutie verleend. 

Artikel 6. Beëindiging van het abonnement vanuit Joy of Yoga.
Joy of Yoga behoudt zich het recht om het abonnement voor afloop van de maand zonder restitutie te beëindigen indien zij van oordeel is dat een cursist niet langer voldoet aan de voorwaarden van het abonnement of incorrect gedrag vertoont.

Artikel 7. Aansprakelijkheid. 
Joy of Yoga is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade toegebracht door toedoen van het lid in en rondom het pand aan de Oude Liesselseweg 16 te Deurne. De cursist dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van yoga risico's met zich meebrengt. Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van yoga of een andere activiteit bij Joy of Yoga kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. De cursist vrijwaart Joy of Yoga voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze.

Wat onze cursisten schrijven ...

  Info & voorwaarden

  Onze yogastudio is 10 -12 minuten rijden vanaf:
  Helmond Brouwhuis - Helmond Rijpelberg - Helmond Dierdonk

  Contact

  Bellen: ma-vrij van 11.00 - 18.00 uur

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


  © 2008 - 2024   Joy of Yoga - Alle rechten voorbehouden | Website: Van Dongen Design - Inloggen